အေစခံပါ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
သင့္ဘ၀မွာ လုိတာ မရတဲ့အခုိက္မွာ
ဘာကုိမွ ေတြးၿပီး ၀မ္းနည္းမေနပါနဲ႔
သင့္အသက္တာ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား မရွိတဲ့အခါ
သခင္ဘုရားအနား သြားလုိ႔ ေတာင္းဆုျပဳလုိက္ပါ

VERSE 2
လူ႕ဘ၀မွာ ႀကံဳရမယ့္ ဒုကၡျပႆနာ
သင္တစ္ေယာက္တည္း ေျဖရွင္းလုိ႔ရႏုိင္မလား
ဘုရားျမတ္သာ အရာရာအားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ
ဒီယံုၾကည္ခ်က္ေလး စိတ္ႏွလံုးထဲ သြင္းလုိက္ပါ

CHORUS
အေစခံပါ ဘုရားျမတ္အတြက္ အေစခံပါ
လုိအင္ဆႏၵမ်ား ၿပီးျပည့္စံုမွာ
အေစခံပါ ဘုရားျမတ္အတြက္ အေစခံပါ
ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ရွိေစမွာ
အေစခံပါ ဘုရားျမတ္အတြက္ အေစခံပါ
ႏုိင္ငံေတာ္ထဲ သြားေရာက္နားခုိဖုိ႔ရာ
အေစခံပါ ဘုရားျမတ္အတြက္ အေစခံပါ
၀ိညာဥ္ခြန္အား အလင္းရရွိေစဖုိ႔ရာ
အေစခံပါ

VERSE 3
႐ုတ္တရက္မွာ ၀ိညာဥ္တည္တဲ့ ခႏၶာ
အခ်ိန္အခါမေရြး ဆံုး႐ႈံးလုိ႔သြားႏုိင္တာ
သခၤါရတရားသေဘာနဲ႔ ေထာက္႐ႈၾကည့္ပါ
ဒီခႏၶာမေၾကြခင္ေလး ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.