လုိအပ္ခ်က္ကုိျပင္ေပးပါ

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
မုိးထဲေလထဲ တစ္ေယာက္တည္း ငါ
အားေပးသူမဲ့ ထာ၀စဥ္ အ႐ႈံးနဲ႔မိတ္ဖြဲ႕
ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ေတြအား ဘယ္သူ စာနာ အားေပးမွာလဲ

VERSE 2
ဘာမွမရွိဘူး ကာရံမရွိပါ
ခရီးဆက္အနာဂတ္ ဘာေတြ ေပးဆပ္ရမလဲ
ေအးစက္တဲ့၀ိညာဥ္ အုိ အသင္ ႏုိးထပါေတာ့

CHORUS
ရင္ႏွစ္သားပမာ ေထြးပုိက္ယုယစြာ ဂ႐ုစိုက္လြန္းသူရယ္
အျပစ္သားမုိ႔ အျပစ္ရွိလည္း ထာ၀စဥ္နားလည္ေပးတဲ့ သခင္ရယ္
ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ အသဲထဲ နင့္ကာ စူးနစ္သြားၿပီကြယ္
ကၽြန္ုပ္ဘ၀ကုိ စစ္ေဆးကာ လုိအပ္ခ်က္တုိ႔ ျပင္ေပးပါ
အလုိေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေစမူပါ

VERSE 3
ဆြံ႕အေနတဲ့ ဒီႏႈတ္ခမ္းမွာ
ဘုရားျမတ္သခင္အတြက္ ေဒသနာသတင္းေကာင္းေျပာဖုိ႔အတြက္
အားသစ္အင္သစ္ ကၽြႏ္ုပ္ရရွိၿပီပဲ

VERSE 4
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သခင္ဘုရား နာမေတာ္
ကပ္ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေစသတည္း
ဟာေလလာယာ နာမေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းကုန္ေလာ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.