ေပးဆပ္ေနအၿမဲတမ္းပါ

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
မနက္ျဖန္ဆုိတာကုိ ငါမသိေတာ့
အေမွာင္လမ္းမွာ ငါဟာ ေလွ်ာက္ရင္းေပါ့
မုိက္တြင္းရယ္ ပုိပုိနက္ဆဲေပါ့
႐ုန္းထြက္လုိ႔မရခဲ့ အခုတုိင္ အဆံုးသတ္လုိ႔မရခဲ့ အခုတုိင္

VERSE 2
အ႐ႈံးေတြကုိသာ ငါေပြ႕ပုိက္
ဒဏ္ရာမ်ားစြာ အေဖာ္မပါ ငါဟာေနာက္လုိက္
လက္ေတြ႕မွာ ထင္တာေတြ မျဖစ္ဖူးေတာ့
စိတ္ဓာတ္က် ႏြမ္းလ်ျခင္းေတြ ေသာက္ခဲ့ရ ဒုကၡစမ္းေရ

PRE-CHO
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္ေလး အေျဖတစ္ခုရရွိၿပီပဲ
သူဟာအၿမဲ အနားနားရွိေနခဲ့
ငါမသိေတာ့ တကယ္ခက္

CHORUS
(သူဟာအၿမဲ ငါ့အတြက္ ေပးဆပ္ထားတာ
အေမွာင္ေတြထဲ လမ္းျပမယ့္ အလင္းေရာင္ေလးပါ
ဒဏ္ရာနဲ႔ ႏြမ္းလ်တဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာ ေျဖသိမ့္ရင္း အားေပးႏွစ္သိမ့္တာ)
တကယ္ပါ ငါ့အတြက္ေတာ့ အၿမဲတမ္းပါ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.