လမ္းျပသူ

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀ေလွငယ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေတြၾကားမွာ လူးလြင့္ရင္းလာခဲ့
ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း အေဖာ္မဲ့စြာ က်န္ခဲ့ခ်ိန္ အားေတြနည္းလာေတာ့
ေသာင္ယံနဲ႔ ကမ္းပါးေလးဟာ အေ၀းႀကီးေ၀းေနဆဲ
ခုိလႈံစရာ ကင္းမဲ့ခဲ့ၿပီေပါ့

VERSE 2
ညအလယ္မွာ ေမွာင္မုိက္ဟာ အတိဖုံးၿပီ ယမ္းေမွ်ာ္ရင္းလာခဲ့
ရြက္လြင့္ဆဲ ခုိကုိးစရာရွာရင္းနဲ႔ အလင္းေတြေပးပါေတာ့
ကယ္တင္မယ့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားဆီ လွမ္းလုိ႔ၾကည့္ေနတုန္း
အနီးနားက တျဖည္းျဖည္းေ၀းကြာ အေ၀းဆံုး ေ၀းၿပီလား

CHORUS
၀မ္းနည္းျခင္း လႈိင္းလံုးေတြ ႀကံဳရလုိ႔ ခုိလႈံစရာ ကင္းမဲ့သြားတဲ့အခ်ိန္
သင့္ ၀န္တာေတြ ေလးရင္
လမ္းျပေပးမယ့္ အဖ ရွင္ေယ႐ႈနဲ႔ ယံုၾကည္စြာ လွမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္လုိက္ပါ
ဘ၀ ပင္လယ္မုန္တုိင္း ေၾကာက္စရာမလုိဘူး သူရွိေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.