ထုိက္တန္သူသုိ႔သာ

>>>Download

VERSE
စိတ္အလုိလုိက္လြန္းလုိ႔ အမွားႀကီးမွားခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းရာဆီ ထြက္ေျပးရင္း
ေရွာင္လႊဲလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္တဲ့ေမတၱာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အသက္ေပးကာ
စြန္႔လႊတ္ခ်စ္တဲ့သူပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ေပးဆပ္ဖုိ႔ ဘာမွမရွိ
ေပးဆပ္ခ်င္တယ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားအတြက္
ခ်ီးမြမ္းပူေဇာ္ လက္ခံမူပါ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကုိ တင္လွဴ
ဂုဏ္ျပဳထုိက္သူကုိ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.