အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္

>>>Download [ႏြဲ႕ယဥ္၀င္း၊ သံသာ၀င္း]

>>>Download [တင္ဇာေမာ္]

VERSE
စိတ္ပ်က္ျခင္းနဲ႔ ဒုကၡေတြၾကား အားငယ္ၿပီလားေလ
ဘ၀ဆုိတာ ဒီလုိပဲေပါ့ မုန္တုိင္း ေလာကဓံၾကား
နိမ့္တလွည့္ ျမင့္တလွည့္ အေကြ႕အေကာက္ေတြၾကား
ခလုတ္ေတြ ထိဦးမယ္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွာ ခြန္အားေတာင္းယူပါ

CHORUS 1
ျခေသၤ့ႏႈတ္ကုိ ပိတ္တဲ့ ဒံေယလရဲ႕ စြဲၿမဲယံုၾကည္ခ်က္ကုိ သတိရပါ
သင္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မယ္
ပစၥည္းဥစၥာဆံုးပါး အနာေတြစြဲလည္း ေယာဘတည္ၿငိမ္သစၥာ သတိရပါ
သင္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရမယ္

CHORUS 2
ဒါ၀ိဒ္ အားအင္ေသးလည္း ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဂါလ်တ္ လည္ကုိျဖတ္ကုိ သတ္ခဲ့တယ္
ဒါဟာ ယံုၾကည္ျခင္းပဲ သင္သိရင္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အခက္ျပႆနာမ်ား
သခင္ဘုရားေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔
ေတာင္းဆုမြန္ အသနားခံ နားေညာင္းမယ္
သင္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.