ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေတြကုိ ေရးဖြဲ႕၍
တီးခတ္ႀကိဳးသံစံုကုိ က်ဴးဧစုိ႔
ေျမႀကီးႏွင့္ေကာင္းကင္ကုိ ဖန္ဆင္းထားေသာ
အတုမဲ့ ဘုရားရွင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔

CHORUS 1
သုိးေက်ာင္းရင္းနဲ႔ သီခ်င္းေတြ ေရးဖြဲ႕သီဆုိ
သုိးေက်ာင္းသားရဲ႕ဂစ္တာ ေစာင္းႀကိဳးခတ္သံ
သံစဥ္ေတြျဖတ္ေက်ာ္ သမုဒၵရာ
ကမၻာတခြင္ကုိ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြေပး ဆုိေရး
လူေတြ ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ ဆာလံသီခ်င္း
ခ်ီးမြမ္း၍ သီဆုိ

VERSE 2
ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ သီခ်င္းေလးမ်ား
တီးခတ္ႀကိဳးသံစံုကုိ ၀ုိင္းဖြဲ႕ဆုိ
အသက္အတြက္ အသက္၀ိညာဥ္ကုိ ေပးသနားေသာ
တစ္ဖက္သတ္ေမတၱာရွင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းစုိ႔

CHORUS 2
ေလာကသားတုိ႔သိေစ ေရးဖြဲ႕သီဆုိ
သုိးေက်ာင္းသားရဲ႕ ဆာလံသီခ်င္းေလးမ်ားကုိ
ကမၻာေက်ာ္တဲ့ သီခ်င္းသံၾကားမွာ
ကာရံညီ ကဗ်ာမဆန္လည္း
ဆုိေရး ေ၀မွ်ေပးတဲ့ ေလာကသားမ်ားကယ္တင္ျခင္း
ေပးကမ္းၾကပါစုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.