ဧမာေႏြလ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
သာယာၿငိမ့္ေညာင္းလွတဲ့ သီခ်င္းသံေလးနဲ႔အတူ
ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမိတယ္
အလြန္မုိက္မဲလွတဲ့ အျပစ္သား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးဘ၀ကုိ
ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဆင္းသက္ခဲ့ေလၿပီ

VERSE 2
အလြန္အေကာင္းႀကိဳက္တတ္တဲ့ လူ႕သေဘာကုိ ခ်ုဳိးဖ်က္ကာ
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ သူဟာ ႏြားစားခြက္ထဲမွာ
အလြန္နိမ့္က်လြန္းတဲ့ လူ႕ဘ၀ ဇာတိအျဖစ္ကုိ
ခံယူခဲ့ၿပီ အုိေယ႐ႈဘုရားျမတ္ ခရစ္ေတာ္ရွင္

CHORUS
အုိ ေယ႐ႈဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ႏွိမ့္ခ်ခဲ့တဲ့ေမတၱာ (ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔)
ရင္မွာ ေသခ်ာ ခံစားသိခဲ့ေလၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ ရွိေစဖုိ႔ရန္ အပယ္ငရဲမွ ေရြးယူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္
ေက်းဇူးတရားနဲ႔ ေမတၱာ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ဖုိ႔ရန္ မစြမ္းလွပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ အစဥ္သာ သီခ်င္းဆုိမယ္
(ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ထာ၀ရ သီခ်င္းေလးဆုိမယ္)

VERSE 3
အလြန္ႏွိမ့္ခ်လြန္းတဲ့ ဘုရားျမတ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ထာ၀ရအၿမဲတမ္းရွိေန
အလြန္ၾကမ္းတမ္းလြန္းတဲ့ ဘ၀ခရီး မုန္တုိင္းက်ပါေစ
သူအစဥ္ရွိေန ဧမာေႏြလဘုရား ခရစ္ေတာ္ရွင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.