ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ရေအာင္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္ အသက္တာေတြ ျဖဴစင္ရမယ္
မယံုၾကည္သူေတြအလယ္ ေလာကအေမွာင္ ညနက္ႀကီး၀ယ္
ေရႊေနျခည္ဦးသဖြယ္ အ႐ုဏ္ဦးမနက္ လင္းေစမယ္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ အသီးအပြင့္ေတြနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္စဖြယ္
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဘ၀ေလးကုိ တစ္ပါးသူေတြအလယ္ ျမင္ရမယ္
ဥာဏ္ပညာရွင္ရယ္ မီးခြက္ဆီအျပည့္ ျဖည့္ရမယ္
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာခဲ့ရင္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ရမယ္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ ငယ္သားေကာင္း ပံုသြင္ ဟူး ဟူး ဟူး
အမႈေတာ္ေတြလည္း ထူးခၽြန္စြာနဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေစခ်င္ ဟူး ဟူး ဟူး
သခင့္ခ်ီေဆာင္ျခင္း အသင့္ျပင္ ေစာင့္စားရင္း
ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ရေအာင္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကမယ္ အ႐ုဏ္ဦးမနက္ လင္းေစမယ္

ENDING
(ကိုယ္ေတာ္ျပန္လာရင္ ကုိယ္ေတာ္ျပန္လာရင္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.