အေသြးမသြန္းအျပစ္မလြတ္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ၾကာခဲ့ၿပီ ဆုိေပမယ့္ မေန႔က အျဖစ္ေတြကုိ
သခင္ဘုရားရဲ႕ ခံခဲ့ရ ဒဏ္ခ်က္ေတြ
နာက်င္လြန္းလည္း မေနသာ သူေလ ခံရရွာ
တုိင္ေတာ္ထက္ အေသြးေတာ္ကုိ
ဘယ္သူ႕အတြက္ သြန္းခဲ့တာလဲ

VERSE 2
ျမင့္ေသာအရပ္ စံအိမ္ကုိ စြန္႔၍ ေလာကီသုိ႔
ဘယ္သူ႕အတြက္ အေသခံရန္ လာခဲ့သလဲ
သခင္ဘုရား ျပဳေလသည္မွာ ဤေလာက
လူေတြအား အျပစ္စီရင္ရာအမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့

CHORUS
အေသြးသြန္းျခင္းမရွိ
အျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ ခရစ္ေတာ္
ေလာက ေလာကလူအတြက္
အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.