ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး

>>>Download

Key: C to D

(ေျခဆင္း)
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားအတြင္းဆီမွ

VERSE 1
C                     G               Am                  Em             F
ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ လမ္းခရီးရဲ႕ ေရွ႕မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ၾကည့္မိရာ
        C                   Dm    G
ခက္ခဲျခင္းေတြ တကယ္မ်ား
C                            G                Am
တစ္ေယာက္တည္းသာ သြားမရမွန္းသိလည္း
             Em                    F
ရင္ထဲမွာ တင္းၾကပ္တဲ့ အေျဖရယ္
                C           Dm
ဘယ္သူမ်ား အားေပးမွာလဲ

PRE-CHO
Am/Bm      Em/Gbm  F/G
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား မရရွာတဲ့
              C/D           Dm/Em           G/A
ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္က သိလုိက္တဲ့အရာဟာ

CHORUS
                C/D                 G/A
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး
                 Am/Bm          Em/Gbm
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး
          Dm/Em         G/A                             C/D
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားအတြင္းဆီမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင့္တလုိက္ၿပီ

Verse 2
C                G               Am                  Em                   F
၀န္ေလးသူအေပါင္းတို႔ စုေ၀းရာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ
        C      Dm                              G      A
ခုိ၀င္ခဲ့မိသူ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အေသြးအသားေတြထဲမွာ
D                    A                  Bm               Gbm              G
အဖဘုရားသခင္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္သာ စိတ္ထဲမွာ ေအးခ်မ္းသြားခဲ့တာ
D            Em  A
အုိ အျဖစ္မွန္ပါ

Solo: D A G Bm G F Dm G F C G F C G Am Em F C Dm G Gbm Em Dm C

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.