ခ်ီးမြမ္းပါ

>>>Download

VERSE 1
ၾကင္နာတတ္ေသာ ႏွလံုးသားေလးဟာ သင့္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အၿမဲတမ္း အသက္ရွင္ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းကာ
ထုိအရွင္သခင္ရဲ႕ ႀကီးမားေမတၱာ ဆုေက်းဇူးေတြကုိ
သင့္စိတ္ႏွလံုး အၿမဲတမ္း အၿမဲတမ္း ဆုိ

VERSE 2
သီဆုိကာေလ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္းေတြ
ကယ္တင္ရွင္ သတင္းေကာင္းတရားကုိ လူေတြသိသြားေအာင္
ေၾကျငာသူေတြ အၿမဲတမ္းျဖစ္ဖုိ႔ ထုိသခင္အလုိရွိတယ္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေလး အၿမဲတမ္း ခ်ီးမြမ္းဆုိ

CHORUS
ေလာကထဲမွာ ရွိသမွ် လူေတြအားလံုး သခင့္အား ခ်ီးမြမ္းပါ
အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ အသက္တာနဲ႔သာ အသက္ရွင္ပါ အၿမဲ
သမၼာတရားက ဖြင့္ျပထားတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.