အၿမဲစိမ္းသစ္ပင္လုိ

>>>Download

ေတးဆုိ - ပုိးဒါလီသိန္းတန္

VERSE 1
(မတရားမႈျပဳသူမ်ားတုိ႔၏ တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔မလုိက္
 လူဆုိးတုိ႔ စု႐ံုးေသာလမ္းတြင္ သြားေရာက္ရပ္မေနနဲ႔
 မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတုိ႔ ေခၚေသာ
 ထုိအစည္းအေ၀း၌ မထုိင္ဘဲ
 ဘုရား၏ တရားျမတ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚ)

CHORUS
ကုိယ္ခႏၶာ ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၌ အတူပါ၀င္ကာ
ယံုသူတုိင္းမွာ ႀကီးရင့္ကာ
ဘုန္းတန္ခုိးမ်ားနဲ႔ ျပည့္ကာေနရာမွာ

VERSE 2
(စီးဆင္းေသာ ျမစ္အနီးအနား၌ စုိက္ပ်ဳိးေသာ သစ္ပင္လုိ
 အရြက္မညႇဳိးႏြမ္းဘဲ အၿမဲစိမ္းလန္း အခ်ိန္အေလ့က်အသီးေ၀ဆာ
 ေဆာင္ရြက္ေလသမွ် အမႈေတြမွာ ျဖစ္ထြန္း
 အမွန္ပင္ အက်ဳိးတုိးပြား သခင္ဘုရားျမတ္၌
 ရင့္က်င္ေသာ အသက္တာ ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.