အစဥ္ကုိးစား

>>>Download

Key: C
Intro: (C Dsus D F Fm C G)2

VERSE 1
   C                            Dsus       D
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ဘ၀ အစ ကေလးဘ၀အရြယ္က
         F                 G                  C    F G
သမၼာက်မ္းစာထဲကအတုိင္း အေမလမ္းျပခဲ့
  C                      Dsus D
ခရစ္ေတာ္ပဲ အနီးနား ရွိေနလုိ႔
   Dm        Em          F            G  C  F G
အစဥ္ၿမဲေလ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ပုိင္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ခက္ခဲခ်ိန္တုိင္း အနီးနား ေရာက္လာခဲ့
အေမွာင္လႊမ္းေနတဲ့ ဒီဘ၀ကုိ အလင္းေပးသူ
ခရစ္ေတာ္ပဲ အနီးနား ရွိေနလုိ႔
   Dm        Em          F            G  C   C7
အစဥ္ၿမဲေလ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ပုိင္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
     F          Em
ေယ႐ႈရွင္သာ ၿမဲေက်ာက္ျဖစ္၏
Dm                       G     C   C7
ေန႔ည အခ်ိန္တုိင္း ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီ
    F             Em
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ခရီး သုိးထိန္းျဖစ္၏
  Dm                 G        Am
အၿမဲတမ္းအခ်ိန္အတုိင္း အုိ ပုိ႔ေဆာင္ပါ
C          D7    Fm      C
ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အစဥ္ ကုိးစား

Solo: F Em Dm G C F Em Dm Gsus G

VERSE 3
မနက္ျဖန္အတြက္ လံုး၀ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး
ထုိမနက္ျဖန္ကသာ စုိးရိမ္ ငါ့အတြက္ေလ
ခရစ္ေတာ္ပဲ အနီးနား ရွိေနလုိ႔
အစဥ္ၿမဲေလ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ပုိင္ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.