တံတုိင္း

>>>Download

VERSE 1
ျမင္ေနရတဲ့ တံတုိင္းႀကီးေတြ နယ္ေျမပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေန
လူေတြ ရြံရွာစရာ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီး က်ဳိးပ်က္သြားေသာ္လည္း
မျမင္ရတဲ့ တံတုိင္းႀကီးေတြ ကာရံဆီးတားလ်က္ရွိေန
ၾကင္နာေတြေတာင္ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းဖုိ႔ ေ၀း ေ၀းသြားၿပီ

CHORUS 1
ဂုိဏ္းဂနစြဲ ၀ါဒစြဲ ေဒသစြဲထားခဲ့လုိ႔ ၾကင္သူျခင္းေတြေ၀း
ေတြးေတာယူဆခ်က္ေတြ သေဘာထားေတြကြဲလြင့္ရင္
အခ်င္းခ်င္းကြဲေနမယ္ / အသင္းမ်ားကြဲဦးမယ္

VERSE 2
ပကာသနရဲ႕ တံတုိင္းႀကီးေတြ ေက်ာ္ျဖတ္သြားဖုိ႔ သိပ္ခက္ေန
ဥာဏ္ရည္တူရင္ေတာင္ ဂုဏ္ရည္မတူေသးလုိ႔ ထပ္ဆင့္ကြဲေနေသး
ယံုၾကည္မႈရဲ႕တံတုိင္းႀကီးေတြ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ခ်ဳိးမဖ်က္ႏုိင္
ၾကင္နာသူေတြေတာင္ ယံုၾကည္မႈေလးေၾကာင့္ ေ၀း ေ၀းသြားၿပီ

CHORUS 2
အျပစ္ရဲ႕တံတုိင္း နံရံ အကာအရံမ်ား ဆီးတားလုိ႔ လူေတြ ဘုရားနဲ႔ေ၀း
တံတုိင္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ရန္ အေသြးစက္ကုိ သြန္းခဲ့တာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့မဟုတ္ဘူး
ဓေလ့စ႐ုိက္ခ်င္း ၀ါသနာခ်င္း အျမင္ခ်င္း ျခားနားလုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရွင္သည္
တံတုိင္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ကာ တစ္လံုးတစ္၀ျဖစ္ေရးအတြက္သာ
ေပါင္းကူးတံတားခင္းရွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.