သက္မဲ့ေနာင္တ

>>>Download

VERSE 1
တစ္ေန႔ေန႔ ထြက္ရမယ့္အေၾကာင္းကုိ ႀကိဳသိႏွင့္ေနတယ္
အခင္တြယ္ဆံုးဘ၀ေတြ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့အခ်ိန္ေလး
လူေတြအားလံုး ႀကံဳရမွာ

VERSE 2
တျဖည္းျဖည္း ရြက္လြင့္ေနဘ၀ေတြ ကုန္ဆံုးလုိ႔ေနမယ္
ျပန္မရတဲ့ေန႔ေတြ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့အခ်ိန္လည္း
ဘယ္ကုိခရီးဆက္မလဲ

CHORUS
ငါမသိပါဘူး ငါမၾကားခဲ့ဘူး
ေနာင္တေတြနဲ႔ သူ ငုိေနရင္
ရင္ေလးစရာပဲ ဒီအျဖစ္ဆုိးမ်ား
ေနာင္တ အေသမ်ား
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.