ပြန္းပဲ့ခဲ့မူရင္းမ်ား

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE
ေလႏွင္ရာကုိလြင့္ရင္း ေပ်ာ္၀င္ေနတယ္ ဘ၀ေလး
တစ္ခ်ိန္မွာ လည္ျပန္ကာ ေငးၾကည့္ေတာ့
ဒဏ္ရာေတြသာရရင္း အေတာင္ပံေတြ နာက်င္ရင္း
အုိး ပြန္းပဲ့ခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ႕ မူရင္းမ်ား

PRE-CHO
သံကုိ သံပဲဖ်က္ကာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေစတာ
ႀကိဳမျမင္ႏုိင္တဲ့အခုိက္မွာ
ေၾကကြဲျခင္း မ်က္ရည္မ်ား

CHORUS
တစ္ခါတစ္ရံ အေ၀းဆံုး ေျပးထြက္ဖုိ႔
၀င္လာတဲ့ နာက်င္တဲ့အေတြးမ်ား
ရင္ထဲ မြန္းၾကပ္လြန္းတဲ့ညေတြ ေျခာက္လွန္႔ႏွိပ္စက္ေန
ဒီအခ်ိန္ ကမ္းလက္ေပးသနားလုိ႔
၀င္လာသူ လံုၿခံဳေစခဲ့သူ
ရင္ထဲ ေႏြးေထြးလြန္းတဲ့အခ်စ္ေတြ
အၿမဲတမ္းေပးခဲ့သူ ေယ႐ႈ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.