ျခားနားအခ်စ္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
အခ်စ္ရဲ႕လွည့္စားမႈေအာက္ လူေတြလဲက် ႐ႈံးနိမ့္
မေရရာလြန္းတဲ့ အခ်စ္တစ္ခုအတြက္ ျပန္ေပးဆပ္ေနလည္း
ရရွိခဲ့တဲ့အခ်စ္ အသက္နဲ႔ေ၀း

VERSE 2
စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲက သခင့္အသက္ေရစီးေနလည္း
ရင္ခုန္ျခင္းက အဓိပၸါယ္လြဲ အမွားနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ေနရင္း
ယံုၾကည္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေ၀းဆဲ

CHORUS
လူေတြအခ်စ္ (မတည္ၿမဲဘူး)
မေတြ႕ေသးဘူး အလွမ္းေ၀းၿပီလား (အၾကင္နာစစ္မ်ား)
အေပၚယံအခ်စ္မ်ားပဲ / အေပၚယံအခ်စ္မ်ား အႏွစ္မဲ့ခဲ့ၿပီ (အေပၚယံအခ်စ္ပဲ)
လူသားအခ်စ္ အတၱမ်ားစြာနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ေနခ်ိန္ သူ႕တစ္ဖက္မွာ
သခင္ရဲ႕အခ်စ္ ေပးဆပ္မႈေတြနဲ႔
စြန္႔လႊတ္ျခင္းေတြရယ္ အရင္အတုိင္းပဲ
ဒီလုိအခ်စ္တစ္ခုေတြ႕ရွိၿပီ (ဒီလုိအခ်စ္တစ္ခုရွိႏွင့္ၿပီး)
(ဒီအခ်စ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီ)

VERSE 3
အၿမဲတမ္း စီးလုိ႔ေနဆဲ သခင္ေပးတဲ့အသက္ေရ (စီးဆင္းအၿမဲတမ္း)
(တုိ႔အတြက္ဆုိ) ယံုသူတုိင္းအသက္ရရွိလုိ႔
ထာ၀ရအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ (ဒုိ႔ဘ၀မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔)
အသက္စြန္႔ေပးဆပ္ခဲ့ သူ႕အခ်စ္

BRIDGE
မဆံုႏုိင္ေသးဘူး
အခ်စ္ေတြနဲ႔ (ရွာေလ ေ၀းဆဲ)
သခင့္အခ်စ္နဲ႔သာ (သခင့္အခ်စ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရင္)
လမ္းစေပ်ာက္ကြယ္ေန ဒီဘ၀မ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.