ခ်ဥ္းကပ္လုိ႔ယံုၾကည္စုိ႔

>>>Download

VERSE 1
မေျပာင္းလဲေတာ့မယ့္ သခင့္ရဲ႕အခ်စ္
ေလာကီလူသားမ်ားအတြက္ပါ
အေသြးသြန္းကာ ကယ္ႏႈတ္ရွာ
သူခ်စ္လြန္းလုိ႔မဟုတ္လား

VERSE 2
အေသြးနဲ႔ေဆးေၾကာခဲ့ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ
လူသားေတြ ျဖဴစင္ရဲ႕လား
ဆက္ကပ္ပါ သင့္ႏွလံုးသား
ေျပာင္းလဲျခင္းအသက္တာ

CHORUS
အုိ မိတ္ေဆြ စိတ္ခ်မႈရွိၿပီလား သင့္အသက္တာ
ျပန္စဥ္းစား အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးခင္ေလးမွာ
ခ်စ္မိတ္ေဆြ ေရႊနန္းထက္ ဒုိ႔အားလံုး အၿမဲစံဖုိ႔
ယံုၾကည္လုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပါစုိ႔ အုိ မိတ္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.