ကုိယ္ေတာ္ပါရင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ပါရင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္ပါေစ
အႏၱရာယ္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ေနလည္း စိတ္ပ်က္စရာမလုိဘူး
အာကာျပင္ မုိးသက္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ေနလည္း
ကုိယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆုိရင္ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းမယ္

CHORUS
ေလာကေမွာင္မုိက္ထဲ         (လမ္းစေပ်ာက္တဲ့အခါ)
မီးခြက္ေလးတစ္ခုလုိ          (မေရရာတဲ့အျဖစ္ကုိ)
လမ္းျပကာအစဥ္ၿမဲ            (လက္တြဲသြားလိမ့္မယ္)
လမ္းသစ္ေလးတစ္ခုလုိ       (လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေစ)
ပင္လယ္ျပင္လႈိင္းတံပုိးမ်ား တိုက္ခတ္ေနလည္း
ကုိယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆုိရင္ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းမယ္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ပါရင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ငတ္မြတ္ခဲ့ရပါေစ
ၾကင္သူေမာင္ႏွမမိဘမ်ားနဲ႔ ခြဲရေပမယ့္ေလည္း
ခုိလႈံစရာမရွိေတာ့ေပမယ့္ ၀မ္းမနည္းပါဘူး
ကုိယ္ေတာ္သာပါမယ္ဆုိရင္ အၿမဲတမ္း ၀မ္းေျမာက္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.