ဆုေတာင္းေနလုိက္ပါ

>>>Download

VERSE 1
ညည္းတြားမြန္းၾကပ္ ေလွာင္ပိတ္လုိ႔ေနခ်ိန္
ေလာကႀကီးထဲ အေဖာ္မဲ့လုိ႔ေနခ်ိန္
ဒုကၡဆူးထဲ ကၽြံသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြ
အျဖဴစင္ဆံုး အသက္ရွင္သြားပါ

VERSE 2
ျဖစ္ပ်က္လာသမွ် အစဥ္ ေက်းဇူးတင္ပါ
တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ေနပါ
တစ္ေန႔ေတာ့ ၾကည္ႏူးစရာနဲ႔ စိတ္ဘ၀င္မွာ
ၿငိမ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုသြားမယ္

CHORUS
သခင္ေျခရင္း တုိး၀င္ကာ
ဒူးေထာက္လုိက္ပါ အေျဖအသစ္ေပးမယ္
နာက်င္ အားနည္းေနစဥ္
ေဖးမကာ ကူလက္တြဲ ေသာကေတြ ေက်ာ္လြန္ဖုိ႔
ထြက္ေပါက္ကုိ သူၫႊန္ျပမယ္
ဆုေတာင္းေနလုိက္ပါ

VERSE 3
အရင္းႏွီးဆံုးမ်ား ခ်န္ထားစြန္႔ပယ္ခ်ိန္
အဆံုး႐ႈံးေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ခ်ိန္
၀မ္းနည္း အေဖာ္မဲ့ ေၾကကြဲရခ်ိန္ေတြ
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.