အေမွာင္နယ္႐ုန္းထြက္ျခင္း

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘ၀ခရီး အေကာင္းဆံုး ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္တာ
အလင္းတရားထဲက သြားလာပါ
ကုိယ္ေတာ္သာ အလင္းေပးလမ္းျပတဲ့ အရွင္ဘုရား
အေမွာင္ထုထဲ ကုိယ္ေတာ္မပါဘဲ ေလွ်ာက္ရင္ မလြယ္

VERSE 2
အႏၱရာယ္ရန္စြယ္အသြယ္သြယ္ မာရ္နတ္ရဲ႕ ပရိယာယ္ေတြလည္း
အလင္းမရွိဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္ရင္ မလြယ္
ျမင္ႏုိင္စရာ တုိ႔ရဲ႕ မ်က္စိ ၀ိညာဥ္လည္း
သမၼာတရား မွန္အိမ္ကုိေတာ့ အၿမဲေဆာင္ထား

CHORUS
ႀကံဳလာမယ့္ အတုိက္အခုိက္ အတားအဆီးအတြက္
၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္မႈအတြက္ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ဖုိ႔ မဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္
ခြန္အားသစ္မ်ားနဲ႔ ဘုရားရွင္ ကူညီကာလမ္းျပမည္ သမၼာတရားအသင့္ရွိေနၿပီ
ယံုၾကည္စြာ အလင္းတရား လမ္းျပမႈမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်သြားပါ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမွာ
ခြန္အားသစ္မ်ားနဲ႔ ဘုရားရွင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပး
အေမွာင္နယ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုန္းထြက္ခဲ့ႏုိင္ေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.