ကုိယ္စြမ္းမဲ့ေသာ္လည္း (သခင္သံုးလွ်င္)

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE
ကုိယ္စြမ္းမဲ့ေသာ္လည္း သခင္သံုးလွ်င္
သုညျဖစ္ျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံႏုိင္သည္
ေစခုိင္းေသာ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ဖုိ႔လုိသည္
အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ဖုိ႔ရန္
မုန္တုိင္းလႈိင္းလံုးႀကီးေတြေက်ာ္လြန္ရန္
ခြန္အားမ်ားယူ၍ တုိ႔ရဲရင့္ ၾကပါစုိ႔

CHORUS
ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ထ၍ သိမ္းပုိက္ရယူဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ
ငါတုိ႔မ်ား အားယူရဲရင့္ၾကပါစုိ႔
သမၼာတရားအတုိင္းသာ လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ရင္
သခင္ဘုရားသည္ ကတိေတာ္ထားရာျပည္ကုိ သိမ္းပုိက္ေစမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.