ေန႔ရက္ေတြအတြက္

>>>Download

VERSE 1
ေၾကကြဲစရာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနလည္း
ကုိယ္ေတာ္ရွိေနတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေ၀၀ါးေနလည္း
ကုိယ္ေတာ္ျပည့္စံုေစမယ္

CHORUS
တုိ႔တေတြ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္မယ္
တစ္ေန႔မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းလာမွာပဲ
သခင္ဘုရားထံ ခြန္အားမ်ားလည္း ေတာင္းခံဆဲ
အသက္ရွင္မယ့္ ေန႔ရက္ေတြအတြက္

VERSE 2
ယုိင္နဲ႔ေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြလည္း
ကုိယ္ေတာ္ပဲ့ျပင္ခဲ့
ေန႔ခရီးသစ္ထဲ အင္အားေတြလည္း
ကုိယ္ေတာ္ေပးမူၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.