ဂတိေတာ္ရွိ

>>>Download

CHORUS
မုိး... ျမင့္ရဲ႕ထက္မွာ ၀င္စားျခင္းခြင့္ စည္းစိမ္
မုိး... ျမင့္ရဲ႕ထက္မွာ ဘုိးေဘးမ်ားတုိ႔နဲ႔အတူ
ႏွစ္သိမ့္၀မ္းေျမာက္စိတ္နဲ႔ ဆံုရဦးမယ္

VERSE 1
ရဲရင့္ျခင္းစိတ္ေတြနဲ႔ အနာဂတ္လမ္းကုိ ကမ္းလင့္ႀကိဳရင္း
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းမွာ
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳလည္း သမၼာတရားကုိ ၿမဲၿမဲကုိင္စြဲ
ဂတိေတာ္မ်ားစြာ ထားရွိခဲ့ၿပီ ေရွ႕ေတာ္ေရာက္သည့္တုိင္

VERSE 2
လမ္းျပဆဲခရစ္ေတာ္နဲ႔ ထာ၀ရတုိင္ အသက္ဆက္တည္ဖုိ႔
ထုိေက်းဇူးကုိ
ကုိယ္တုိင္ျပင္ဆင္ေလၿပီ ထုိအသက္ကုိ ရရွိေစရင္း
ေန႔ရက္တုိင္း သင့္နား၌ရွိေန ဂတိေတာ္ထားခဲ့ၿပီ

BRIDGE
အသက္၌ေရြးခဲ့ေသာေယ႐ႈရွင္
ကယ္တင္ရွင္ျမတ္ရဲ႕ေမတၱာကုိ
ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္အပ္ႏွံ မိမိရဲ႕အသက္တာ
ျပင္ဆင္ဆက္ကပ္လုိက္ပါလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.