ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူး

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
နံနက္ခင္း ေနေရာင္ေလး ဘယ္သူေပး
ညခ်မ္း ေအးျမျခင္းကုိ ဘယ္သူေပးေန
ေန႔တုိင္း စားေသာက္ခြင့္ ဘယ္သူေပး
အုိ စဥ္းစားရင္း ခ်ီးမြမ္းရင္း အသက္ရွင္မယ္

VERSE 2
ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကအစ ယခုတုိင္ေအာင္
အစဥ္အၿမဲ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ ေစာင္မခဲ့
သူ႕ရဲ႕ အေတာင္ေတာ္ေအာက္မွာ အစဥ္ထား
ဒါေတြ မစဥ္းစားဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနမလား

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေက်းဇူး ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ႏုိင္
တစ္သက္လံုးအၿမဲရရွိခံစား
ဘယ္လုိပဲ ျပစ္မွားၾကပါေစ
လူသားတုိ႔အတြက္ ေကာင္းႀကီးမ်ားခ်ေပး
လူသားတုိ႔အတြက္ ေမတၱာေတာ္ရွင္
(ႀကီးမား အံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းႀကီးမ်ားခ်ေပးေနတယ္
 လူသားတုိ႔အတြက္ ေမတၱာေတာ္ရွင္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.