ခြင့္လႊတ္တယ္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ရက္စက္ေသာ ႐ုိက္ခ်က္မ်ား ခံစားရေပမယ့္လည္း
ဘာတစ္ခုမွလည္း မတုံ႔ျပန္ခဲ့ပါ
ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်င္လည္း သူခြင့္လႊတ္တယ္

VERSE 2
သတ္ေစအမိန္႔ စြဲဆုိခ်က္ မဟုတ္မွန္းသိေပမယ့္လည္း
ဘာတစ္ခုမွလည္း မျငင္းဆုိခဲ့ပါ
အ႐ႈံးနဲ႔သာ အႏုိင္ယူလုိ႔ ခြင္လႊတ္တယ္

CHORUS
႐ုိက္ၾကပါေစ ႐ုိက္ပါေစ သူခြင့္လႊတ္ေနတယ္
သူအ႐ႈံးေပးေနတယ္ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ အျပစ္သား ဒို႔ေတြအတြက္
သတ္ၾကပါေစ သတ္ပါေစ သူခြင့္လႊတ္ေနတယ္
သူအ႐ႈံးေပးေနတယ္ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ အျပစ္သား ဒို႔ေတြအတြက္

VERSE 3
ကားတုိင္လမ္း ၾကမ္းေသာ္လည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈၾကား
ဘယ္သူ႕ကုိမွ အျပစ္မတင္ခဲ့ပါ
ေလာကကုိ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခြင့္လႊတ္တယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.