တည္ၿမဲျခင္းထာ၀ရ

>>>Download

Key: G
Intro: C D G G7 C D G Bb C F Dm Eb A7 D

VERSE 1
               G       D       G                     Bm       D      G
ကမၻာေျမျပင္ရဲ႕ ေန႔ရက္မ်ားစြာ အရာရာမတည္ၿမဲ ေရြ႕ေလ်ာ့လုိ႔ေန
           C               Bm               Am       D
ခုိင္မာခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕တုိ႔လဲၿပိဳ တည္ၿမဲျခင္းမရွိဘူး
             G        D      G                 Bm         D      G
ေရႊေငြေတြနဲ႔ ျပည့္တဲ့ခ်မ္းသာ သာယာလုိေသာ လူ႕တပ္မက္မႈ
                 C                        D                 G     G7
ေအာ္ ဘယ္လုိပဲ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ မၿမဲတဲ့လူ႕ဘ၀

CHORUS
         C       D               G   G7
တည္ၿမဲျခင္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ
              C         Bm               Em  Dm G7
အတိတ္နဲ႔အခု အနာဂတ္ အၿမဲတမ္း သူ
             C                        Bm      Em
တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ ႐ုပ္ျဒပ္အားလံုး ပ်က္စီးလည္း
           Am C           D
ထာ၀ရဘုရား ထာ၀ရ စုိးစံ

VERSE 2
ေျမေရေလမီး ေလာကဓတ္ေတြ သင္ေနထုိင္ေသာ ေလာကရဲ႕အိမ္
စီရင္ရာေန႔ ေရာက္ရွိတဲ့အခါ လြင့္ေပ်ာက္သြားၾကမယ္
အခ်ိန္ေတြရွိတုန္း ဆံုးျဖတ္သင့္ၿပီ ေသခ်ာတဲ့လမ္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
ယံုၾကည္သူတုိင္း မၿမဲျခင္းတရားကုိ အႏုိင္ရလုိက္ၿပီ

Solo: G D G Bm D G C Bm Am D G D G Bm D G C D G G7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.