ေမတၱာေရႏွင့္ေဆးခဲ့သူ

>>>Download

VERSE 1
အငယ္ဆံုးကုိခ်စ္တယ္
တစ္ရာႏွင့္တစ္ေကာင္တည္းနဲ႔လဲခဲ့
ဒီလုိႏွလံုးသား ဘယ္နားရွိႏုိင္မလဲ

VERSE 2
ကုိယ္တုိင္စေတးခံခဲ့တယ္
အုိလူသားရယ္ သင့္ရဲ႕အျပစ္အတြက္
နာက်င္ဆင္းရဲ ပင္ပန္းလြန္းရွာတယ္

CHORUS
ကရာနီကုန္းထက္ ေသြးစက္
ဆူးခက္ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔
သင့္အတြက္ အသက္ကုိပင္ေပးႏုိင္တဲ့ဘုရား
သခင္ေယ႐ႈအရွင္ပဲ

VERSE 3
ရန္လုိမႈေတြၾကားထဲ
ေရလုိေမတၱာတရားနဲ႔ေဆးခဲ့
ဒီကမၻာႀကီးအား သန္႔ရွင္းေပးသူရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.