ဖိစီးျခင္းေနာက္ကြယ္

>>>Download

VERSE
၀န္ေလးသူမ်ား ငါ့ထံသုိ႔ လာေလာ့ ကုိယ္ေတာ္ လက္ကမ္းလ်က္ေခၚ
ပင္ပန္းသူမ်ား ငါ့ထံသုိ႔ လာၾကေလာ့ သင့္အား ကုိယ္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေန
ပူေဆြးမႈမ်ားနဲ႔ ေၾကကြဲေန ထုိသူအား ကုိယ္ေတာ္ ခ်မ္းသာေပးမည္
ေန႔လေတြမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္လြန္သြားလည္း ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွာ
အုိဘယ့္လူသား လွမ္းလုိက္စမ္းပါ ခရစ္ေတာ္ထံပါး
ပင္ပန္းမႈေတြ ၿငိမ္းေအးသြားမယ္

CHORUS
ဒုကၡနဲ႔ သုခေတြၾကား ေရာ္ရံမွန္းဆခရီးသြားလူသား
ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရမယ့္ သင့္ဘ၀အသက္တာ
အခ်ိန္တုိင္းအတြက္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံထားေလ

BRIDE
ေျခာက္ေသြ႕ကင္းမဲ့၍ စိမ္းေသာအရပ္ႏွင့္
သာယာေသာျမစ္နားသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္မူသည္
သမၼာတရားႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ခရီးကုိ
ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ လမ္းျပမူၿပီ