ဟာေလလုယာ

>>>Download

VERSE 1
တန္ဖုိးရွိတဲ့ ထာ၀ရအသက္တာ ရခဲ့ၿပီးသား
ေတြးေတာဦး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ဟူး ေနထုိင္ရဲ႕လား
ဒီေလာကမ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕ သားသမီးဆုိတာ
လူေတြသိၾကဖုိ႔ တာ၀န္ေက်ႏုိင္မလား

VERSE2
လူသားတုိင္းလုိအပ္ေမတၱာ မေပးႏုိင္ဘူးလား
၀မ္းနည္းမႈ မ်က္ရည္မ်ားစြာ ဟူး သင္ျမင္ရဲ႕လား
ၿငိမ္သက္မႈေကာင္းကင္ရွိတာ လက္တြဲလုိ႔ လမ္းျပေခၚပါ
လူေတြသိၾကဖုိ႔ တာ၀န္ယူပါလား

CHORUS
ေလာဘ ေမာဟ ဒီေျမမွာ
အားလံုး ေျပာင္းလဲ ေနေနၾက
ဟူး မေျပာင္းလဲ အၿမဲတမ္း တည္ရွိေနသူအေၾကာင္းကုိ
ခ်ီးမြမ္းကာ သီခ်င္းဆုိ ဟာေလလုယာ

VERSE 3
အျပစ္တရားနဲ႔ ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိ သိေနၿပီးသား
အဆံုးအစမဲ့ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာ ဟူး ကမၻာေျမေပၚမွာ
သခင္ဘုရားရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကုိ တစ္ေန႔ေန႔ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ
ကုိယ္ေတာ္က ေမးရင္ ေျဖဆုိႏုိင္မွာလား