ဆုေတာင္းေနမယ္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ခြန္အားေလးရယူ
ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ကုိယ္ေတာ္ေပးလိမ့္မယ္
ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲအားလံုးကုိ
ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မယ့္ အရာတစ္ခုပါ

VERSE 2
အဖဘုရားေပးတဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးတစ္ခုပါ
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဒုိ႔ ဆုေတာင္းရင္ တကယ္ကုိ ရလိမ့္မယ္
လုိအပ္ခ်က္က ဒီလက္နက္ေကာင္းကုိ
အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔ သခင္အလုိရွိတယ္

CHORUS 1
ထင္တာတာေတြထက္ ပုိၿပီး ျဖစ္မယ္
မထင္မွတ္တာေတြလည္း ရမယ္
ဒီဆန္းၾကယ္လွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကုိ
ယေန႔ပင္ သင္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါလား

VERSE 3
မျခားမလပ္ တုိ႔တေတြ ဆုေတာင္းၾကမယ္
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးမ်ား ေရတြက္ရင္းနဲ႔ေလ
အေကာင္းနဲ႔အဆုိး အမွန္အမွားသိေအာင္
ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ အေျဖကုိ ရွာၾကမယ္

CHORUS 2
ဆုေတာင္းမယ္ (မျခားမလပ္ပါပဲ)
တုိ႔တေတြဆုေတာင္းၾကမယ္ (ကုိးစားယံုလ်က္ေန)
တကယ္ရမယ္ (စိတ္ခ်ေမွ်ာ္လင့္ကြယ္)
သင့္ဘ၀ လုိအပ္ခ်က္ေတြ (ျမတ္ဘုရားထံပါးသုိ႔ရယ္)
ဆုေတာင္းမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.