ေလဟုန္စီးရင္း

>>>Download

VERSE 1
လံုၿခံဳမႈကင္း ဒီေလာက ကမၻာႀကီးထဲ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာနဲ႔ ခုိကုိးရာ ရွာမိတယ္
အနတၱေတြပဲ မၿမဲတဲ့ ေလာကဒီကမၻာႀကီးထဲ

VERSE 2
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ တုႏႈိင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္း
လံုၿခံဳမႈေပးႏုိင္တဲ့ ေမတၱာ ေတြ႕ရွိၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀တစ္ခုလံုး စိတ္ခ်ရၿပီ သူနဲ႔အတူ အၿမဲ

CHORUS
ေလအဟုန္ကုိစီး
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔ ဟုိး မုိးျမင့္ထက္ဆီ
အစဥ္ ေမွ်ာ္လင့္မယ္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕
အဆံုးမဲ့တန္ခုိးေတာ္ ခုိကုိးရင္း ဟုိး အျမင့္ဆီသုိ႔

BRIDGE
ဒုကၡလႈိင္းႀကံဳလည္း အႏၱရာယ္ေခ်ာက္ကမ္းပါး တားဆီးလည္း
ကုိယ္ေတာ္သာ အနားမွာ အၿမဲရွိရင္
အုိ ျပင္းလြန္းတဲ့ လႈိင္းတံပုိးမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္
အႏၱရာယ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားလည္း မမႈပါ
အစဥ္လံုၿခံဳေန ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.