ေဂါလေဂါသ

>>>Download

VERSE
မုသားနဲ႔ စြဲခ်က္မ်ား ျပဳအားနဲ႔ ႐ုိက္ခ်က္မ်ား ရက္စက္ေလေသာအခါ
တည္ၿငိမ္စြာ ေ၀ဒနာေတြၾကားမွာ
အသင္ ယုဒရဲ႕ဘုရင္လား ၀ုိင္း၀န္းျပက္ရယ္ၾက ဟားတုိက္ရယ္ေမာကာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ နာက်င္ေစၾကၿပီ
ဒီလုိေ၀ဒနာ ဘယ္သူေတြအတြက္သာ ယဇ္ပလႅင္ထက္မွာ
သုိးသငယ္ေလးပမာ အေသခံရရွာ

CHORUS
ေဂါလေဂါသ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ား
အသဲတဆတ္ဆတ္ခါ(နာ) မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါ စီရင္ျခင္းကုိ
ႀကံဳလာေလမည္ ပလႅင္ျဖဴေရွ႕မွာ ယံုၾကည္သူေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ကုိ
ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ထုိေသျခင္းအား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ
ထုိေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေလၿပီ
(သံုးရက္ေျမာက္ထေျမာက္သည့္စကား သခၤ်ဳိင္းတံခါးဖြင့္ ေသျခင္းမာန္အား)