စဥ္းစားေတြးၾကည့္ဦး

>>>Download

VERSE 1
လူမ်ဳိးစြဲမ်ား ေဒသစြဲမ်ား ရွိေနရင္ေတာ့ကြာ
ျပန္စဥ္းစားဦး တကယ္ေတြးၾကည့္ဦး ဒုိ႔ အတူတူပဲေနာ္
ခြဲျခားလုိ႔မရပါ တစ္အူတံုစင္းေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သားသမီးခ်င္းေတြပဲ

VERSE 2
၀ါဒစြဲမ်ား ဂုိဏ္းဂနစြဲမ်ား ရွိေနရင္ေတာ့ေလ
ျပန္စဥ္းစားဦး တကယ္ေတြးၾကည့္ဦး ဒုိ႔ အတူတူပဲေနာ္
ခြဲျခားဖုိ႔ မဟုတ္ပါ ခႏၶာတစ္ခုတည္းပါ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌ တစ္လံုးတစ္၀ ျဖစ္ေစပါ

CHORUS
စည္းလံုးျခင္းဟာ အင္အားပဲေပါ့
ကြဲျပားခြဲျခားျခင္းဟာ ဆံုး႐ႈံးျခင္း
သာသနာေတာ္ တုိးတက္ က်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ရန္
ညီညာလက္တြဲ ဆက္ကပ္ အမႈေဆာင္မယ္

VERSE 3
ၾကြယ္၀ျခင္းမ်ား ဆင္းရဲျခင္းမ်ား ခြဲေနရင္ေတာ့ကြာ
ျပန္စဥ္းစားဦး တကယ္ေတြးၾကည့္ဦး ဒုိ႔ အတူတူပဲေနာ္
ခြဲျခားလုိ႔မရပါ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ
ၾကင္နာစိတ္ထား ေပးမွ်ၾကမယ္ေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.