ဘ၀ဆုိသည္မွာ

>>>Download [အၿမဲစိမ္းသစ္ပင္လုိ]

>>>Download [ဘ၀ရဲ႕ေနရာ]

(အၿမဲစိမ္းသစ္ပင္လုိ) ဆုိ - စလံု႔မန္း၊ မာေလး
(ဘ၀ရဲ႕ေနရာ)         ဆုိ - ရွဲဖတ္၊ ဖူးဖူးညြန္႔တင္

CHORUS
(ဘ၀ဆုိသည္မွာ ဟုိ ဟုိ ဟုိ)
(-- ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္းပဲ ေနထုိင္ကာအသက္ရွင္
ေလာကအလယ္မွာ ဘ၀ဆုိတာ --)

VERSE 1
စိန္ေခၚျခင္းပဲ        (ေျပးေတြ႕လုိက္ပါ)
တုိက္ပြဲပါပဲ           (ရင္ဆုိင္လုိက္ပါ)
၀မ္းနည္းစရာပဲ     (ေက်ာ္လႊားလုိက္ပါ)
ပုစၧာလုိပဲ             (အေျဖရွာလုိက္ပါ)

VERSE 2
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပဲ       (ေ၀မွ်လုိက္ပါ)
အခြင့္အေရးတစ္ခုပဲ (ယူငင္လုိက္ပါ)
အခ်စ္ဇာတ္လမ္းပဲ (ခံစားလုိက္ပါ)
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လုိပဲ (သီဆုိလုိက္ပါ)

VERSE 3
တာ၀န္တစ္ခုပဲ      (ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါ)
ခရီးတစ္ခုပဲ          (ျပင္ဆင္လုိက္ပါ)
စြန္႔စားျခင္းပါပဲ      (ဆင္ႏႊဲလုိက္ပါ)
စြန္႔စားျခင္းတစ္ခုပဲ (ယွဥ္ၿပိဳင္လုိက္ပါ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.