တကယ္လုိ႔မ်ား

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
အခ်ိန္တုိင္း ရင္ထဲမွာ ဒီအေတြးေတြ ေပ်ာက္မသြားႏုိင္
ခ်စ္ေဆြရယ္ မင္းရဲ႕ အနာဂတ္ေတြ
တကယ္လုိ႔မ်ား သင္သည္ ယခုခ်ိန္ အသက္မီးစာကုန္သြားရင္
သင့္၀ိညာဥ္ ဘယ္ေနရာသြားမလဲ

VERSE 2
ကမၻာႀကီးထဲ လူတုိင္းဟာ ေသျခင္းကုိ ေရွာင္မရပါ
ခ်စ္ေဆြရယ္ စဥ္းစားပါဦးေလ
ေသခ်ာတဲ့ သံသရာထဲမွာ သင့္၀ိညာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးမွာ
နိစၥဘံု ေရႊျပည္ေတာ္သြားမလား

CHORUS
အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင္းေသးခင္မွာ ျပန္ေတြးၾကည့္လုိက္ဦးေလ
အပယ္ငရဲ မီးအုိင္ထဲမွာ သင့္၀ိညာဥ္ ထာ၀စဥ္ ေသဆံုးမလား
ေယ႐ႈရွင္သည္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ေပးရန္
သင့္အတြက္ အခုထိ ေစာင့္ေနဆဲ

VERSE 3
လူတုိင္း ဤေလာကမွာ အမွန္တရားရွာေဖြရင္းနဲ႔
ညအေမွာင္ထဲ လမ္းစေပ်ာက္ဆံုးကာ
ထင္ရာျမင္ရာ ဇြတ္တုိးရင္း တမလြန္ဘ၀ေရးအတြက္
စိတ္ခ်စရာ ေဖြရွာေနဆဲေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.