လက္ခံမွာလား

>>>Download

Key: E
Intro: E Dbm Gbm B A Abm Dbm Gbm B Esus E

VERSE 1
       A       E         Dbm B        E
(ေရြးႏႈတ္သခင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာလွ်င္
           Abm         Dbm    A             E   B
 အသက္ေပးၿပီးခ်စ္တဲ့သူ ကၽြႏ္ုပ္ကုိးကြယ္ရာ
         E             Abm           A                Am
 ကုိယ္ေတာ္ရွင္မွတစ္ပါး ေရြးႏႈတ္ပုိင္ေသာဘုရားမရွိ
     E           B       E     AE / B
 ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္သခင္)

CHORUS
              E                       Dbm
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္သခင္
      A                      E
ေသျခင္းမွ ထေျမာက္အရွင္
              Dbm              Gb7        Bsus B
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ အစဥ္ၿမဲ ခ်စ္တတ္ေစပါ
          A                        Am
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အသက္သခင္
              E                 Dbm
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အုပ္စုိးေသာဘုရင္
          A             B               E
ႀကီးျမတ္မူေပ အစဥ္ၿမဲ ဘုန္းႀကီးပါေစ

Solo: E Ab7 Dbm E7 A Db7 Gb B A Am E Db7 Gbm B E

VERSE 2
(ေပးဆပ္ခ်င္တယ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားအတြက္
 အခြင့္အေရးမ်ားရွိခဲ့ရင္ လည္စင္းေပးခ်င္တယ္
 ေက်ႏုိင္စရာမရွိေလေတာ့ ခ်ီးမြမ္း႐ံုပဲရွိတာေပါ့ 
 အရွင္ဘုရား လက္ခံမွာလား)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.