ဘ၀လုိအင္

>>>Download [ေဂ်မုိး]

>>>Download [David Kim Pau]

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau (အစဥ္ခ်ီးမြမ္း)
              ေဂ်မုိး (သခင့္ရဲ႕အနား)


Key: C
Intro: C F C F

VERSE 1
 C                              Em              Am
ဆာငတ္ေနေသာ ကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသား တို႕ထိမူပါ
  C                           Em                   F
ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ကြၽႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ ေရာင့္ရဲေစပါ
         Em                  Am
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္ႀကိဳးစား၍ေဖြ႐ွာ
         F               D7               G
ေခၚေဆာင္ပါ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္၀ယ္

CHORUS
             C                           Am
ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ေနတယ္
      F        D7         G
ေရမ႐ွိေသြ႕ေျခာက္လြင္ျပင္မွာ
             Em                        Am
ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ကိုယ္ေတာ္ကို တမ္းတလို႔ေနတယ္
          F                 G               C
ကိုယ္ေတာ္သာ ကြၽႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕ လိုအင္ပါ

VERSE 2
ငိုေၾကြးေနေသာ ကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသား ေအာက္ေမ့မူပါ
ေမွ်ာ္လင့္စရာအခြင့္ ကြၽႏု္ပ္၀ိညာဥ္ ေတြ႕႐ွိေစပါ
ကိုယ္ေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္ႀကိဳးစား၍ေဖြ႐ွာ
ေခၚေဆာင္ပါ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္၀ယ္

Solo: Am F D7 G Em Am G F G C C F C F

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.