အႏႈိင္းမရွိ

>>>Download

VERSE 1
ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဒနာေတြၾကားက ေလွာင္ေျပာင္လုိ႔ လူမ်ားကဲ့ရဲ႕ၾကတယ္
ကားတုိင္ေတာ္ ေနပူဒဏ္ၾကားထဲ သယ္ေဆာင္ခဲ့
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး မႏုိင္မနင္းနဲ႔ပဲ အျပစ္သားသဖြယ္ ခံသြားခဲ့တယ္
သခင္ဘုရားဟာ အျပစ္သား ကုိယ္စား

CHORUS
အႏႈိင္းမရွိ တကယ္ကုိ အႏႈိင္းမရွိ တုႏႈိင္းမရတဲ့ ခ်စ္ျခင္း
အျပစ္မဲ့ခဲ့ေပမယ့္လည္း အသက္ေသခံခဲ့
ဒီကမၻာႀကီး အျပစ္မ်ားလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရယ္
အုိ သန္႔ရွင္း အခ်စ္ေတြ သန္႔ရွင္း သခင္ဘုရားအခ်စ္က သန္႔ရွင္း
လံုး၀ ညစ္ေပေနတဲ့ အျပစ္ေတြအကုန္အတြက္
ျဖဴစင္ဖုိ႔ စင္ၾကယ္ဖုိ႔ ကယ္တင္လုိ႔ ေရြးယူၿပီ

VERSE 2
သစ္တုိင္မွာ သံမႈိေတြ ႐ုိက္ႏွက္ ေျခလက္မ်ား ခၽြန္ထက္လွတဲ့ ဆူးသံ
ေခါင္းေတာ္ေပၚ သရဖူသဖြယ္ေဆာင္းထား ဒဏ္ခ်က္မ်ား
သူ႕ တစ္ကုိယ္လံုး ယုိစီးထြက္ေန ေရစီးသလုိ သူ႕အေသြးသြန္းေန
အျပစ္သားအတြက္ ကုိယ္စား ခံသြား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.