ေကာင္းကင္ဘ႑ာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေဟမာေန၀င္း

VERSE 1
သံေခ်းပုိးဖ်က္ဆီး သူခုိးထြင္းေထာက္ႏုိင္တဲ့
ေျမႀကီးဘ႑ာကုိ မဆည္းပူးနဲ႔
ဒီအဆံုးမကုိသိ နာယူခဲ့ဖူးလည္း
လက္ေတြ႕လုိက္ရန္ အားနည္း

VERSE 2
ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္စီး မဆံုး႐ႈံးမေပ်ာက္ႏုိင္တဲ့
ထက္ေကာင္းကင္ဘ႑ာ ဆည္းပူးမယ္
အစဥ္ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္မွာ မၾကာမၾကာေမ့ခဲ့
ဇာတိက လႊမ္းမုိးအႏုိင္ယူဆဲ

CHORUS
အၾကင္ေနရာမွာ ဘ႑ာမ်ားရွိေနရင္
စိတ္ႏွလံုးက ထုိေနရာမွာ ေရာက္ေနမယ္
ကမၻာေျမလႊာဘ႑ာထဲ ဆည္းပူးရင္
ေကာင္းကင္နဲ႔ ေ၀းသထက္ေ၀းမယ္

VERSE 3
သခင္ႏွစ္ဦးရဲ႕အေစကုိ တစ္ေယာက္မွ်မခံယူဘဲ
တတ္စြမ္းသေလာက္ ဘုရားအလုိ လုိက္ေလွ်ာက္မယ္
ထာ၀ရေကာင္းကင္ဘံု ဓမၼသရဖူဆင္ျမန္းလ်က္
မဆံုးေသာ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္

VERSE 4
အခ်ိန္ရွိလုိ႔ေနပါေစ မရွိလုိ႔ေနပါေစကြယ္
တရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာမယ္
ေသျခင္းတရားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ နာယူခဲ့ဖူးလည္း
ဇာတိစိတ္က လႊမ္းမုိးအႏုိင္ယူမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.