ႏုိင္ငံ့တာ၀န္

>>>Download

VERSE
ကမၻာေျမဟာ အလြန္ဆင္းရဲ႕ ေနႏုိင္စားႏုိင္ရန္ခက္ခဲ
ဒါေပမယ့္လည္း စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာရွိရင္
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာမႈကုိ ဘုရားရွင္ အမွန္ေပးတာ
၀န္ခံျခင္းနဲ႔ ဆက္ကပ္၍သာ လူသားတုိင္း အသက္ရွင္စဥ္

CHORUS
အရွင္ဘုရား ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ မြန္ျမတ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္
လူေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ျပည့္လွ်ံစြာ သြန္းကာေပး
ဒါကုိ ၀မ္းေျမာက္တတ္သည့္ စိတ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္ပါ
ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္ခံစား၀ိညာဥ္ ကမၻာေျမကုိ ေပးေ၀ပါ / ျပည့္ေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.