လမ္းမွန္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE
လမ္းမွားတဲ့သုိးရယ္ ျပန္ခဲ့ေတာ့ကြယ္
ေမတၱာရွင္ ခရစ္ေတာ္ အၿမဲေစာင့္လုိ႔ေန
ျပဳခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြ ေျဖေဖ်ာက္ဖုိ႔ေလ
ကားတုိင္မွာ ခရစ္ေတာ္ အေသခံခဲ့ၿပီ

CHORUS
အသက္ေပးခ်စ္ခဲ့တဲ့ ဘုရား၏ေမတၱာကုိ
လက္ခံကာ ေခၚဖိတ္မွသာ
အသက္ရဲ႕မီးစာ ကုန္ဆံုးတဲ့ တစ္ေန႔မွာ
သင့္၀ိညာဥ္ဟာ သခင့္ဆီပါ

BRIDGE
တမလြန္အတြက္ စိတ္ခ်ၿပီးၿပီလား
၀ိညာဥ္အတြက္ အုိ စိတ္ခ်ၿပီးၿပီလား
တမလြန္အေရးကုိ စဥ္းစားလုိက္တုိင္း
ေတြေ၀ေနဆဲ အေျဖရွာေနဆဲလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.