ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အသက္ဆက္ေနခဲ့ ေန႔ညေတြထဲမွာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးတဲ့အသက္တာနဲ႔
ေက်းဇူးေတာ္မ်ား လူတုိင္းအတြက္ျဖစ္ေစ
ယံုၾကည္ရာ လမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္ႏုိင္ေစ

VERSE 2
အလင္းတန္းေတြနဲ႔ ဘ၀လမ္းမွာ လင္းေစ
အေမွာင္ကမၻာမွာ လမ္းေလး မေပ်ာက္ေစဖုိ႔
လမ္းမွားေနတဲ့ သုိးမ်ားအတြက္ အသက္တာ
ယံုၾကည္ရာအျပည့္နဲ႔ ေတာင္းခံမယ္

CHORUS
အျပစ္သားဆုေတာင္းသံ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား နားေညာင္းေပးပါ
တမ္းတ ဟစ္ေအာ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ အားကုိးရာ
အလုိအပ္ဆံုးမ်ား ေပးသနားပါ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ျဖည့္ေပးပါ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.