ေ၀းမသြားခ်င္ဘူး

>>>Download

Key: E (Dbm)

 Dbm                   A
နာက်င္ျခင္းမ်ားစြာ ကုိယ္ေတာ္ေပးရင္
              E                     B
မျငင္းေတာ့ပါဘူး မျငင္းေတာ့ဘူး
 Dbm                     A                       E
ကိုယ္ေတာ္ရွင္မရွိရင္ ေရႊခါနန္ခရီးလည္း မသြားေတာ့ဘူး

Music: E Dbm E Dbm Ab7

VERSE
 Dbm                     Abm                    A                      E
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ပဲ ဆက္ကပ္ထားတယ္ ခႏၶာ၀ိညာဥ္ အကုန္လံုး
 Dbm                  Abm             A                                E      B
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေဖြရွာတဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရယ္ ေတြ႕ခြင့္ေပးပါ
Abm                     A                   Am                             E
စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေႏွာင္ဖြဲ႕ေနလည္း ဒီဘ၀အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား
            B                 Dbm                    A                     B
ရင္ဆုိင္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕အနား ေ၀းမသြားခ်င္ဘူး

CHORUS
E                                Abm     A                    B
ဆင္းရဲျခင္း ခက္ခဲမႈေတြ အကုန္လံုး နာက်င္စြာခံစားရလည္း
E                             Abm                       A
ႏွလံုးသားထဲက အလုိခ်င္ဆံုးအရာ ကုိယ္ေတာ့္အနီးမွာ
             B                   E
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေ၀းမသြားခ်င္ဘူး

Solo: E Dbm E Dbm A Gbm A Gbm Ab7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.