ေနာက္မက်ေသးဘူး

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
အတၱအမုန္းတရား ျပည့္ႏွက္ေန ဒီကမၻာႀကီးမွာ
ရန္လုိ စစ္ခင္းမႈနဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား
(ခ်စ္ျခင္းတရားမ်ား ငတ္မြတ္ေန အေမွာင္ကမၻာထဲမွာ
 လူသားအားလံုး အက်ည္းတန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့)

VERSE 2
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ဆုိက္ေရာက္ေန ဒီကမၻာႀကီးမွာ
ရင္ဆုိင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အျဖစ္အပ်က္ေတြၾကား
(ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ ေရာက္လုၿပီ သင္သတိထားစရာ
 ေျမႀကီးလႈိင္းမ်ား ႐ုိက္ခတ္လာ ကုိယ္ေတာ္အမ်က္ေတာ္)

CHORUS
ခုိလႈံပါ ေနာင္တတရားနဲ႔ သခင္ေရွ႕မွာ ၀န္ခံအပ္ႏွံ
ေက်းဇူးတရားအား ေပးခဲ့သူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
အသက္တည္ရာ ထာ၀ရလမ္းထဲ ေပးခဲ့ၿပီ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔
ဆုိးလြန္းတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးထဲမွာ ၀န္ခံဆက္လွမ္းပါ

VERSE 3
မုိးျမင့္ထက္မွ သိမ္းဆည္းခ်ိန္အလြန္နီးၿပီ
ယံုၾကည္ျခင္း တံခါး၀မွ ဆီးလုိ႔ႀကိဳဆဲ
(ေနာက္မက်ေသးဘူး သူ႕ေမတၱာ အရင္လုိပဲေလ
 ေနာင္တတရားနဲ႔ သခင့္ထံ အျမန္သာ လွမ္းခဲ့)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.