႐ုိးရာႏွင့္အတူ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ကခ်င္ေထာင္ကာ အကေလးကကာ
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကမယ္
ကရင္ ဒံုးယိမ္း အကေလးကကာ
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေလး ေ၀ငွမယ္

CHORUS 1
ဒိုိ႔႐ုိးရာတုိင္းရင္း ႏြယ္ဖြားၾကားမွာ
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေလး ရွင္သန္စုိ႔ကြယ္
ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရင္းနဲ႔
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း တုိးသိၾကမယ္

VERSE 2
ရခုိင္ မြန္ အေဆြမ်ားၾကားမွာ
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကမယ္
ကယား ရွမ္း ခ်င္း ေပ်ာ္တဲ့အရပ္မွာ
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေလး ေ၀ငွမယ္

CHORUS 2
ဒုိ႔႐ုိးရာခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ရယ္
ခရစ္ေတာ္သတင္းေကာင္း ရွင္သန္ဖုိ႔ကြယ္
ညီၫြတ္စြာ ဒို႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ႀကဲျဖန္႔ၾကမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.