ဧလိ ဧလိ (Eloi, Eloi)

>>>Download [ေမွာ္ဘီလူငယ္]

>>>Download [ညီပုေလး]

VERSE 1
D   A                   D
စိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့
   G                     D              A           D     A
ကမၻာျပင္ ဟုိတဘက္ျခား ေလာက္ၿမိဳက္ျခင္းေတြ
   D    A                     D
အျပစ္ဒဏ္ေၾကြးေပးဆပ္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕
   G                   D          A    D
အလုိေတာ္အတုိင္းျပည့္ဖုိ႔ အသင့္ရွိေန

CHORUS
Bm                     Gbm
သုိ႔ပါေသာ္လည္း စြန္႔လႊတ္ ဟုိအေ၀း
       G       Em              A          A7       D
ကၽြႏ္ုပ္၌ ခုိလႈံအားကုိးဟာ အဖ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ
         A                        D
အုိ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္သည္ကုိ
          G                 D              A     D
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မသိျငားလည္း အၿမဲ အသင့္ရွိေန

Solo: (D A D G D A D)2

VERSE 2
စိတ္ေၾကကြဲျခင္းအား ကုိယ္ေတာ္သည္ လက္ခံလွ်င္
သူတုိ႔အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ
အမႈေတာ္ျမတ္ဆံုးထိ ၀န္ခံခဲ့ေသာ
တင္လွဴခဲ့ေသာယဇ္ကုိ လက္ခံပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.