အလုိအပ္ဆံုးဘာလဲ

>>>Download


Key: A (Gbm)

Intro: Gbm Db7 Gbm Db7             Gbm                Db7                                     Gbm
(အေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ ဘယ္အရာေတြဟာ တည္ၿမဲလုိ႔လဲ
         Gbm                  Db7                              Gbm    A
 အခ်ိန္စက္၀ုိင္းရဲ႕ ၀ဲဂယက္ထဲ မလြန္ဆန္ႏုိင္တာ ေသျခင္းပဲ)

  A                            D
(လူေတြ လူေတြ ဘာကုိ ေဖြရွာေနလဲ
A                                          D
 ဘယ္အရာ ဘယ္ဟာေတြဟာ အလုိအပ္ဆံုးလဲ)
A              D        A              D
ခြဲခြဲျခားျခား သိဖုိ႔လုိၿပီ ခြဲခြဲျခားျခား သိသင့္ေနၿပီ
A                                        D                      Db7
ေတြးရင္း ေတြးရင္း စဥ္းစားရင္းနဲ႔ လမ္းေပ်ာက္ကုန္ၿပီ  အုိး

Solo: Gbm Bm  D

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.