မဆံုးေသာေန႔ရက္မ်ား

>>>Download

VERSE 1
အ႐ုဏ္ေရာင္နီလင္းလုိ႔ ေန႔သစ္ထဲသုိ႔ေရာက္ေနၿပီ
ေဟာင္းႏြမ္းေန႔မ်ား ေက်ာခုိင္းထား အလင္းရဲ႕အားမာန္နဲ႔
လူငယ္ေတြ အနာဂတ္ကမၻာ လက္ေတာ္ထဲ၌ အပ္ႏွံပါ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ အစဥ္ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္အသက္ရွင္ပါ
လုိသူေတြကုိလည္း ကူညီေသာ လက္ေတြနဲ႔

VERSE 2
ငါသည္ ဒီကမၻာေျမဆံုးထိ ရွိဦးမည္ ဂတိေတာ္သည္
စုိးရိမ္စရာ ပံုအပ္ထားပါ ဆုေတာင္းရင္းအသက္ရွင္ကာ
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အသက္လမ္းမွာ ေနာက္ေတာ္လုိက္ေစပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္ျပဳျပင္ရာ သမၼာတရားလမ္းသိေစပါ
ႏွိမ့္ခ်ဒီစိတ္မ်ား ရင္ထဲမွာ အစဥ္ စြဲၿမဲေစပါ

CHORUS
ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ စစ္သည္မ်ား အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ျဖတ္ေက်ာ္သြား
စာတန္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတားဆီးကာ သမၼာတရားအား စြဲကုိင္ထား
ေအာင္ျမင္ေသာသူရေစမွာ ဆုလဒ္မ်ားျပင္ထား
၀ိညာဥ္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေစကာ မဆံုးေသာ မဆံုးေသာ ေန႔ရက္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.